Savaşlar

Prusya Kökenli Eğitim Sistemi Modeli- Polonyanın parçalanmasından günümüze – Prussian Origin Education System Model – From the disintegration of Poland to the present day

Prusya(Almanya), Avusturya ve Rusya 5 Ağustos 1772 de Lehistan ve Litvanya Birliğini(Polonya) parçaladılar. Almanlar ele geçirdikleri topraklarda kalıcı hakimiyet kurmak için Polonyalıları asimile etmek için yeni bir eğitim modeli uygulamaya karar verdi. Prusya modeli zorunlu eğitim sistemi ile Polonyalı gençlere ileride isyancı olmamaları ve bağımsızlıkları için savaşmaları istenmediğinden okullarda zorunlu olarak bu sistem dayatıldı. Polonyalı gençleri uzun süre bu okullarda tutarak kendi tarihlerini ve hakimiyetlerini dayattılar. Almanların bunun gibi sosyolojik hamleleri yine de kendilerine karşı olan isyanların önüne geçemedi.

Genç yaştaki gençlerin uzun süre okullarda tutulmasının temel alındığı sistem zamanla değişimler geçirerek tüm dünyaya yayıldı. Özellikle Amerika’da bulunan milyarderler tarafından çalışan yetiştirilmesi için desteklendi ve teşvik edildi. Bu sistem günümüze kadar ulaştı.

ENGLISH

Prussia (Germany), Austria and Russia disintegrated the Union of Poland and Lithuania (Poland) on August 5, 1772. The Germans decided to implement a new educational model to assimilate the Poles in order to establish permanent dominance in the lands they captured. With the Prussian model compulsory education system, this system was compulsorily imposed in schools because Polish youth were not asked to become rebels and fight for their independence in the future. By keeping Polish youth in these schools for a long time, they imposed their own history and domination. Sociological moves like this by the Germans still could not prevent the rebellions against them.

The system, which is based on keeping young people in schools for a long time, has changed over time and spread all over the world. It was supported and encouraged by billionaires, especially in America, to train employees. This system has survived to this day.

POLISH

Prusy (Niemcy), Austria i Rosja rozwiązały Unię Polski i Litwy (Polska) 5 sierpnia 1772 r. Niemcy postanowili wdrożyć nowy model wychowawczy mający na celu asymilację Polaków w celu ustanowienia trwałej dominacji na zajętych ziemiach. W pruskim modelu obowiązkowej edukacji system ten był przymusowo narzucony w szkołach, ponieważ nie proszono polskiej młodzieży, aby w przyszłości stała się buntownikiem i walczyła o niepodległość. Zatrzymując przez długi czas polską młodzież w tych szkołach, narzucili im własną historię i dominację. Tego typu posunięcia socjologiczne Niemców w dalszym ciągu nie mogły zapobiec buntom przeciwko nim.

System, który polega na zatrzymywaniu młodych ludzi przez długi czas w szkołach, z biegiem czasu ulegał zmianom i rozprzestrzenił się na cały świat. Szkolenie pracowników było wspierane i zachęcane przez miliarderów, zwłaszcza w Ameryce. System ten przetrwał do dziś.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »